Modele kompetencyjne

Model kompetencyjny to:

Cele wdrożenia modelu kompetencyjnego:

Metodologia

Budowanie modelu kompetencyjnego przeprowadzamy zgodnie z kluczowymi etapami.

Analiza stanowisk pracy:

Przygotowanie modelu kompetencji:

Efekty

Efektem jest kompleksowe przygotowanie i wdrożenie modelu kompetencyjnego, dopasowanego do specyficznych potrzeb organizacji.
Otrzymują również Państwo narzędzia, które służą  wykorzystaniu modelu w realizacji różnych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi, np.

Diagnostyka modele kompetencyjne High5

Przykład wdrożenia

Firma z branży motoryzacyjnej

Cel klienta:

Wdrożenie systemu kompetencyjnego przystosowanego do specyfiki pracy w polskim oddziale firmy.

Przeprowadzone działania:

  • kompetencje firmowe / uniwersalne,
  • kompetencje specjalistyczne,
  • kompetencje menedżerskie.
 1. Przygotowanie opisów kompetencji w formie charakterystycznych zachowań na pięciu poziomach spełnienia.
 2. Stworzenie arkusza oceny kompetencji w celu przeprowadzenia ocen okresowych.
 3. Przygotowanie wskazówek rozwojowych oraz zestawu pytań coachingowych dla każdej z kompetencji do użytku menedżerów.
 4. Wypracowanie pakietu pytań kompetencyjnych pod kątem selekcji kandydatów.
 5. Szkolenia menedżerów i pracowników w zakresie rozumienia i praktycznych zastosowań modelu kompetencyjnego.
 6. Pilotaż i ocena projektu.

Komunikacja projektu

Wspieraliśmy naszego Klienta również w prowadzeniu właściwej polityki informacyjnej przed i w trakcie wdrażania projektu.
Celem była:

Metody:

Efektem naszej pracy jest:

1.Wdrożenie kompleksowego rozwiązania w zakresie zarządzania kompetencjami do praktycznego zastosowania w zakresie:

2. Podniesienie kompetencji związanych z oceną i rozwojem kompetencji własnych oraz innych pracowników.
3. Uspójnienie systemu zarządzania kompetencjami między polskim oddziałem a pozostałymi oddziałami zagranicznymi i centralą firmy, umożliwiające przepływ kapitału ludzkiego.