Coaching

Czym jest coaching?

Masz pytania ?

(+4822) 824 50 25
biuro@high5.pl

Zapytania o coaching: renata.jerzowska@high5.pl

tel: 602 608 269

Coaching to metoda wpierania rozwoju,  towarzyszenie  klientowi   w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i inspirowanie do zmian.

Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania.
R.Dilts

Coaching może mieć formę pracy indywidualnej, pracy z grupą lub zespołem.

Trzy zasady coachingu:

 1. Poufność
 2. Odpowiedzialność   
 3. Praca z mierzalnymi kryteriami sukcesu

Jakie są korzyści z coachingu?

Z perspektywy organizacji:

 • zwiększenie aktywność oraz skuteczności zawodowej pracowników,
 • podniesienie poziomu odpowiedzialności i decyzyjności,
 • zmiana postaw i zachowań w kierunku osiągania sukcesów,
 • poprawa komunikacji i współpracy w zespołach,
 • zwiększenie motywacji pracowników i silniejszą identyfikację z  firmą.

Z perspektywy menedżera/klienta:

 • wzmocnienie produktywności poprzez zwiększenie efektywności działania,
 • eliminacja barier i ograniczenia w osiąganiu celów,
 • wspieranie poczucia własnej wartości i sprawczości,
 • poprawa jakości życia poprzez odkrywanie nowych przekonań wspierających,
 • zwiększenie odpowiedzialności za podejmowane zobowiązania,
 • zmiana niepożądanych wzorców myślenia,
 • pomoc w znalezieniu rozwiązań dla poszczególnych sytuacji zawodowych.
High5 coaching

Jak działa coaching?

Coaching to:

 • praca skoncentrowana na  zmianie nawyku, postawy, zachowań,
 • proces doskonalenia  kompetencji,  metod działania i cech wewnętrznych w obszarach, który chce rozwijać się osoba lub firma. 

Potrzebujemy dotrzeć do głębszych motywacji, do źródła postawy klienta (czyli przekonań i wartości) tak, żeby zmiana była możliwa poprzez internalizację. Internalizacja to  uznanie za swoje nowych zachowań i powodów ich stosowania. Bez tego motywacja jest tylko mniej lub bardziej zewnętrzną presją wynikającą z doraźnych potrzeb. 
Uruchomienia własnej, wewnętrznej motywacji pozwala odnosić większe, szybsze i bardziej trwałe efekty w praktyce.

Jaka jest rola coacha?

Coach to towarzysz zmiany, przewodnik, który prowadzi klienta do celu, dbając o parametry tej podróży. Zasoby potrzebne do zmiany lub do osiągnięcia celu dobiera sam klient. 
Praca coacha polega na inspirowaniu klienta i wskazywaniu obszarów odpowiedzialności i sprawczości. Jej efekty są określone wskaźnikami,  po których można rozpoznać postępy  w osiąganiu celu. Klient jest odpowiedzialny za wynik, coach zaś za warunki brzegowe relacji i  obiektywnie najlepsze warunki do zmiany.
Jak wygląda prowadzenie procesu coachingowego?
Głównym narzędziem coachingu jest  rozmowa  coacha i klientem: rozmowa  oparta na partnerstwie, wzmacnianiu zaangażowania oraz wykazywaniu związku między zachowaniami a stawianymi sobie celami.

Struktura procesu:

Pierwsze spotkanie coachingowe

Celem tego spotkania jest ustalenie:

 • kontraktu (etyka, zasady pracy, role i odpowiedzialność stron),
 • celu biznesowego oraz celów rozwojowych,
 • mierzalnych kryteriów sukcesu.

Kolejne sesje (6-12)

Każda z sesji może mieć inny kontekst, wyznaczony przez konkretną sytuację biznesową, w jakiej w danym momencie znajduje się klient. Jednak mimo to podczas każdej sesji ( trwającej 60-90 minut) ma miejsce:

 • przegląd zadań, których wykonanie zostało zaplanowane na poprzedniej sesji,
 • analiza i wnioski z sukcesów i porażek,
 • przegląd celów, priorytetów działania lub też ich ewentualna zmiana,
 • planowanie kolejnych działań.

Czas pomiędzy sesjami

Czas pomiędzy sesjami coachingowymi jest tak samo istotny, jak sama sesja. Jest to  czas, w którym uczestnik pracuje nad wdrożeniem w  życie uzgodnionych z coachem zachowań i działań. Jest to część codziennej pracy. Realna zmiana zawsze zachodzi między spotkaniami, podczas realizacji ustalonego planu, przy wykorzystaniu narzędzi  poznanych podczas spotkań coachingowych. To także czas na poszukiwanie zasobów.

Proces może także być dodatkowo wsparty różnymi narzędziami psychometrycznymi.

Sesja podsumowująca.

Jakie są najczęściej wybierane przez klientów rodzaje coachingu?

Coaching przywódczy (leadership coaching) 
– koncentruje się na pracy z kierownikami, kadrą zarządzającą przedsiębiorstw i organizacji w zakresie rozwoju potencjału związanego z przewodzeniem innym;

Coaching umiejętności (skills coaching)
– koncentruje się na pracy ze specjalistami w danej dziedzinie (sprzedawcami, pracownikami działów obsługi klienta itp.), jest ukierunkowany na rozwój umiejętności i jest procesem wyposażania ludzi w narzędzia, wiedzę i szanse, jakich potrzebują, aby się rozwijać i pracować coraz wydajniej; często wykorzystywanym sposobem pracy coacha, jest obserwacja klienta w miejscu jego pracy. 

Coaching strategiczny (strategic coaching, executive coaching) 
– jest ukierunkowany na pracę z najwyższą kadrą zarządzającą w obszarze określania kierunku rozwoju i tworzenia strategii przedsiębiorstw i organizacji. 

Coaching biznesowy (business coaching) 
– koncentruje się na biznesowym rozwoju organizacji - może dotyczyć również pracy z klientami rozpoczynającymi lub prowadzącymi własną działalność przedsiębiorcami. 

Coaching kariery (career coaching) 
– jest skierowany do osób potrzebujących wsparcia w doprecyzowaniu ścieżki kariery zawodowej pozwalającej na wykorzystanie potencjału zawodowego klienta, przy jednoczesnym osiąganiu pełnej satysfakcji z wykonywanej pracy; coachowie kariery pracują z  różnymi narzędziami badania potencjału i predyspozycji zawodowych. 

Coaching osobisty (personal/life coaching) 
– jest realizowany poza kontekstem organizacji, na zlecenie prywatnej osoby. Temat coachingu zależy od indywidualnych potrzeb klienta i może dotyczyć realizacji wizji w życiu, przygotowywania planów, podejmowania decyzji w kluczowych dla klienta sprawach. 

Coaching zespołu (team coaching)
- jest procesem interaktywnym, koncentruje się na obszarach  i celach istotnych z punktu widzenia całego zespołu, jego istotą jest wzięcie odpowiedzialności przez członków zespołu za zespół jako całość, za realizowanie wspólnych celów i wartości. 

Coaching grupowy (group coaching)
– jest procesem prowadzonym metodami pracy warsztatowej, nastawionym na indywidualną pracę każdego członka grupy nad istotnymi dla niego obszarami  i celami.

 

Planujesz wdrożenie coachingu w Twojej organizacji? 
Sprawdź, jakie rozwiązanie zaproponujemy.