Autoryzowane Centrum certyfikacji Praktyków PRISM Brain Mapping

HIGH5 Group sp. z o.o. jest wyłącznym Autoryzowanym Partnerem na Polskę narzędzia PRISM Brain Mapping International.

HIGH5 Group sp. z o.o. jako jedyna firma w Polsce ma uprawnienia do certyfikacji Praktyków PRISM Brain Mapping.

PRISM jest zarejestrowanym znakiem firmowym Centrum Neurologii Stosowanej.

Kurs Certyfikacyjny dla Praktyków PRISM

PRISM Certyfikat

Jako jedyny w Polsce autoryzowany ośrodek prowadzimy szkolenia przygotowujące do egzaminu dla praktyków narzędzia diagnostyczno-rozwojowego PRISM Brain Mapping.

Program certyfikacyjny PRISM Brain Mapping  to 3 dni intensywnego szkolenia stacjonarnego oraz praca wdrożeniowa z mentorem przygotowująca do egzaminu. To nowe kompetencje, wiedza i skuteczne narzędzia.

Certyfikat uprawnia do korzystania z narzędzi PRISM na całym świecie.
Jest wydawany bezterminowo, nie wymaga aktualizowania.
Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym wyniku egzaminu końcowego Certyfikowany Praktyk PRISM nabywa uprawnienia do profesjonalnego korzystania z narzędzia, otrzymuje pakiet materiałów informacyjnych, 100 punktów PRISM w pakiecie startowym do dowolnego wykorzystania i dostęp do własnego konta online.

Przejdź do pełnego programu szkolenia "Certyfikowany praktyk PRISM" oraz warunków uczestniczenia.

Konto on-line Praktyka PRISM umożliwia:

 • administrowanie on-line wszystkimi dostępnymi narzędziami PRISM,
 • generowanie on-line pełnych raportów, we wszystkich dostępnych wersjach językowych, jak również wybranych fragmentów raportów, na życzenie klienta,
 • zamawianie punktów PRISM na swoje konto,
 • sprawdzanie na bieżąco stanu wysłanych/odebranych kwestionariuszy do narzędzi PRISM,
 • dostęp do „tutoriali”, które służą pomocą w nawigowaniu strony i korzystaniu z narzędzi,
 • korzystanie z gotowych zestawów kompetencji PRISM do oceny 360 stopni,
 • korzystanie z gotowych wzorców benchmarkingowych zawartych w systemie PRISM, jako pomocy,
 • samodzielne inicjowanie sesji Talent Finder, Career Match,Team Performance Diagnostics czy oceny 360 stopni.

Korzyści z bycia Certyfikowanym Praktykiem PRISM BRAIN MAPPING:

Dla działu HR:

 • będziesz mógł przygotować trafne plany działań rozwojowych w swojej organizacji,
 • opracujesz ścieżki karier i programy rozwoju talentów,
 • zaproponujesz swoim pracownikom rzetelne psychometrycznie raporty, indywidulne i zespołowe,
 • przeprowadzisz ocenę 360,
 • zidentyfikujesz mocne i słabe stron zespołu, wzorce preferowanych zachowań spójnych z kulturą organizacyjną,
 • zidentyfikujesz źródła stresu i konfliktów.

Dla rekruterów:

 • zwiększysz trafność przeprowadzanych rekrutacji,
 • będziesz potrafił tworzyć kompleksowe analizy profili kandydatów w odniesieniu do stanowiska pracy,
 • będziesz korzystał z narzędzia PRISM Talent Finder i tworzył benchmarki stanowisk.

Dla trenerów i coachów:

 • wzbogacisz swoją ofertę szkoleniową, coachingową lub doradczą o elementy PRISM Brain Mapping,
 • zaproponujesz swoim klientom rzetelne psychometrycznie raporty, indywidulne i zespołowe.

Dlaczego PRISM jest wyjątkowy?

1 Uniwersalny

PRISM bada to, co ludzie lubią robić i następnie dopasowuje adekwatne cechy zachowań, które tym czynnościom odpowiadają. Tak powstaje mapa bazowa określająca stopień, w którym badana osoba będzie prezentować dane zachowania bez odczuwania stresu lub zachowania instynktowne, w sytuacji silnej presji. Wyniki badań wskazują, że ludzie, którzy w środowisku pracy pełnią role oraz wykonują zadania odpowiadające ich potencjałowi, odnajdują większą satysfakcję z pracy, a także są bardziej efektywni i zmotywowani. Kluczowe jest więc, aby poznać predyspozycje i preferowane środowisko pracy już na etapie zatrudniania. Wyniki badań przeprowadzone przez zespół Harvard Business Review mówią, że fluktuacja pracowników zwiększa się niemal dwukrotnie w przypadku, gdy stopień dopasowania preferencyjnych zachowań pracownika do roli nie był brany pod uwagę w momencie zatrudnienia, a ok. 80% rotacji pracowników wynika z błędów popełnianych w trakcie procesów rekrutacji i selekcji.

PRISM obrazuje też zakres, w jakim osoba badana modyfikuje swoje naturalne zachowania, gdy sytuacja tego wymaga oraz pokazuje stopień oddalenia się od preferowanych przez nią naturalnie zachowań (mapa adaptacyjna). Określa, w jaki sposób najprawdopodobniej badana osoba będzie się zachowywać przez większość swojego czasu (około 70%) w otoczeniu innych ludzi oraz jak jest widziana oczami innych (mapa zgodności).

Wyniki i porównania tych 3 map można wykorzystać do dobierania zespołów do projektów, awansowania, rekrutacji z wewnątrz firmy oraz budowania ścieżki kariery dla pracowników, jak również diagnozy potrzeb szkoleniowych, rozwojowych , a także do delegowania określonych zadań. Uniwersalność PRISM Brain Mapping pozwala na jego szerokie zastosowanie w obszarze HR.

Uniwersalny
Precyzyjny

2 Precyzyjny

PRISM identyfikuje 8 wymiarów behawioralnych PRISM oraz mierzy aż 26 kluczowych preferencji badanych osób w środowisku pracy. Na diagramie PRISM każda ćwiartka jest podzielona jest jeszcze na dwa wymiary: posiadają one pewne wspólne charakterystyki , ale także mają między sobą znaczące różnice. Dokładne rozumienie różnic pomiędzy wymiarami znajdującymi się w każdej z ćwiartek jest niezmiernie istotne, bo właśnie te subtelności powodują, że PRISM jest narzędziem tak precyzyjnym.

Wpływ na interpretację głównego wyniku będa miały również dodatkowe informację, które otrzymamy z PRISM Brain Mapping: poziom inteligencji emocjonalnej, odporności psychicznej oraz raportu tożsamego z „The Big Five” („Wielkiej Piątki”).

3 Czytelny

Dla zwiększenia czytelności narzędzia i ułatwienia interpretacji wyników, zastosowano kolory ilustrujące preferencje behawioralne. Chociaż model PRISM stanowi jedynie metaforę funkcjonowania mózgu, mapy PRISM reprezentują dynamiczne interakcje zachodzące w mózgu i oparte są o zasadę mówiącą, że żadna z części mózgu nie odpowiada wyłącznie za jedną czynność, i żadna z części mózgu nie funkcjonuje samodzielnie. Zastosowane kolory mają zmieniającą się intenstywność: na diagramie (kole) PRISM, mniej intensywne lub blade kolory (niska intensywność) reprezentują niską preferencję dla danego zachowania, a nasilone barwy (o wysokiej intensywno ści) przedstawiają silną preferencję dla danego zachowania. Model pokazuje również relacje pomiędzy półkulami: prawą (zielony i niebieski) i lewą (złoty i czerwony) oraz przednią częścią mózgu – korą ruchową (złoty i zielony) i tylną częścią mózgu – korą czuciową (czerwony i niebieski).

Wyniki zobrazowane są, poza diagramem, na 3 różnych mapach, które nałożone na siebie ułatwiają interpretację, wyciąganie wniosków i planowanie dalszych działań. W szybki sposób (przez nałożenie kolejnej, 4-tej mapy) możemy porównać profil kandydata z benchmarkiem stanowiskowym (uniwersalnym lub stworzonym przy pomocy planera benchamarkingu).

Czytelny
Rzetelny

4 Rzetelny i trafny

PRISM spełnia bardzo wysokie kryteria w zakresie trafności i rzetelności psychometrycznej, dzięki czemu mamy pewność, że uzyskane informacje są zgodne z rzeczywistością.

Prace nad PRISM trwały od lat 90., a system przeszedł trzy studia walidacyjne na bardzo dużych próbach badawczych [2003, 2006-2007, 2014] Ostatnia walidacja przeprowadzona była w 2014r. na próbie ponad 4,5 tys. osób z różnych grup etnicznych.

PRISM na bardzo wysoki stopień zgodności wewnętrznej [Alpha Cronbacha > 0.90, przy czym przyjmuje się, że wartości powyżej 0,7 oznaczają prawidłową rzetelność skali) Badania trafności prognostycznej PRISM (czyli prawdopodobieństwo, że dana osoba w przyszłości zachowa się tak, jak na to wskazują wyniki testu) przeprowadzone na 2132 kandydatach dały wynik: 54% bardzo wysoka trafność i 40,3% wysoka trafność.

PRISM ma również wyniki spójne w czasie: stosując technikę test-retest osiągnięto wynik 0,78-0,94 (dla różnych wymiarów). PRISM jest spójny z powszechnie znanymi metodykami pomiaru [MBTI, NEO PI-R, 16 PF].

5 Naukowy

PRISM jest narzędziem opartym na osiągnięciach nowoczesnej neurologii [studium prof. Richarda Restaka].

Uwzględnia:

 • elastyczność mózgu, jeśli chodzi o możliwość dostosowywania się i zmiany,
 • fakt, że nasze myśli, odczucia, percepcje i zachowania stanowią efekt komunikacji komórek mózgu, za pomocą impulsów elektrycznych i substancji chemicznych,
 • możliwość aktywnego wpływania i kreowania naszych zachowań (wzmacniania lub osłabiania) poprzez umiejętne regulowanie poziomu neuroprzekaźników i hormonów.
Czytelny